Fapte mici făcute cu iubire şi fapte mari făcute cu înţelepciune sau despre papa Francisc (II)

0

Papa Francisc celebrează în fiecare dimineaţă Sfânta Liturghie în capela din Domus Sanctae Marthae, împreună cu diferite categorii de persoane. De exemplu, a doua zi după inau gurarea pontificatului, ia invitat pe toţi mun citorii de la salubritate şi, după liturghie, a dat mâna cu fiecare dintre ei: “Mam uitat la ei, toţi aveau lacrimi în ochi”, povesteşte şeful lor. Încă o demonstraţie că în centrul preocupărilor papei Francisc se află omul şi, mai ales, oamenii marginalizaţi, cei săraci (atrăgea atenţia că 50% din populaţia glo bului deţine numai 1% din bunurile nece sare vieţii), bătrânii, bolnavii, cei consideraţi în afara demnităţii de om de către o societate care nu le creează condiţia de a fi oameni.

 Grupul celor opt consilieri şi o investigaţie

Papa Francisc a înfiinţat un grup de opt consilieri personali, din toate zonele globului, aleşi în special din‐ tre cei care aduceau critici Vaticanului: între 1‐3 oc‐ tombrie a avut loc prima întâlnire a grupului celor opt cardinali; lucrările s‐au orientat asupra revizuirii generale a aparatului birocratic al Vaticanului.

La scurt timp după alegerea în Scaunul Pontifical, a decis cercetarea amănunţită a Băncii Vaticanului, so‐ licitând investigatorilor să decidă dacă banca întruneşte standardele europene. Investigaţia a dat rezultate: pen‐ tru prima dată în lunga sa istorie de 125 ani, banca a prezentat raportul anual. Investigaţia continuă, deşi papa Francisc primeşte ameninţări ca urmare a luptei anticorupţie.

Semnal de alarmă: indiferenţa se globalizează

În prima sa exortaţie apostolică, Evangelii Gaudium, papa Francisc atrage atenţia asupra “globalizării indiferenţei”, a nedreptăţii şi inechităţii economice, ridicându‐se în apărarea celor marginalizaţi, a săracilor în primul rând şi criticând “piaţa liberă” care adânceşte sărăcia, în absenţa controlului efectiv exercitat de stat. Asemenea idei i‐au adus acuzaţia de adept al teologiei eliberării2 sau de marxist3. Dar cuvintele lui au răsunet larg. Preşedintele Barack Obama, referindu‐se la pro‐ pria sa agendă economică, cita cuvintele papei Francisc: “Cum se poate să rămâi indiferent când un bătrân fără adăpost moare pe stradă de frig şi foame şi asta nu interesează pe nimeni, în timp ce dacă piaţa coboară cu două puncte este o ştire de senzaţie?!

7-1

Alte fapte mici şi fapte mari din 2013

Papa Francisc l‐a demis pe episcopul german Franz‐Peter Tebartz van Elst, care a cheltuit peste 41 milioane dolari pentru renovarea reşedinţei episcopale şi a altor clădiri ale bisericii. A anunţat în luna iunie convocarea la o dată ulte‐ rioară a unui sinod extraordinar al familiilor, cu tema “Provocările pastorale ale familiei în contextul evanghelizării”. În acest scop a efectuat son‐ daje în lumea catolică, solicitând opinia a peste un miliard de laici despre familie, căsătorie, contracepţie, egalitate, divorţ etc.

Prima enciclică a papei Francisc, Lumen  fidei, scrisă “la două mâini”, una a papei Benedict XVI şi alta a papei Francisc, a fost promulgată la 29 iunie, în săr‐ bătoarea „Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”. Documentul aminteşte clar de scrierile Papei Benedict XVI prin dia‐ logul extins între credinţă şi raţiune şi numeroasele ci‐ tate din Sfântul Augustin. Pe de altă parte, atenţionarea asupra pericolului idolatriei, gnosticismului şi fariseis‐ mului, asupra relativismului, precum şi o întreagă sec‐ ţiune despre importanţa credinţei pentru dreptate şi pace pe pământ “sunt cunoscutele teme dominante ale pontificatului Papei Francisc”. Lansată la 24 noiembrie 2013, Exortaţia Apostolică Evangelii Gaudium este con‐ siderată “manifestul papei Francisc” şi “Magna Carta pentru reforma Bisericii”.

De la efectul, la fenomenul Bergoglio

Ceea ce se numea “efectul Bergoglio” în primele luni de pontificat a ajuns “fenomenul Bergoglio”: un suflu nou de credinţă, un entuziasm care umple biseri‐ cile şi confesionalele şi, mai ales, îndeamnă la fapte. Ale noastre, urmându‐le pe ale papei: rugăciune, bucurie, iubire faţă de aproapele sub toate formele de mani‐ festare creştină. Şi iată doar două repere: Adoraţia Eu‐ haristică Internaţională şi Ziua Mondială a Tineretului.

Eveniment unic în istoria Bisericii, Adoraţia Eu‐ haristică Internaţională reprezintă încă o premieră a pontificatului papei Francisc. Catedralele din lume, pa‐ rohiile, congregaţiile călugăreşti, în special mănăstirile de clauzură, asociaţiile şi fiecare persoană în parte au fost în comuniune cu papa în adoraţie euharistică du‐ minică, 2 iunie 2013. Au fost enunţate două intenţii: prima ca „Domnul să facă Biserica mereu ascultătoare de cuvântul său, astfel încât să apară în faţa lumii fru‐ moasă, fără pete sau riduri, sfântă şi neprihănită”, iar a doua intenţie a fost dedicată oamenilor de pretutin‐ deni, care suferă din cauza violenţei, drogurilor sau tra‐ ficului uman, din cauza nesiguranţei economice şi a marginalizării.

A 28‐a Zi Mondială a Tineretului, desfăşurată între 22‐29 iulie 2013 în Brazilia, la Rio de Janeiro, a avut ca temă enunţată de papa Benedict XVI în mesajul său din 18 octombrie 2012 “Mergeţi şi faceţi ucenici din toate popoarele”, iar papa Francisc a continuat: “Isus te cheamă ca să fii discipol în misiune! Astăzi, în lumina cuvântului lui Dumnezeu pe care l‐am ascultat, ce ne spune Domnul? Trei cuvinte: mergeţi, fără frică, pen‐ tru a sluji. Primul cuvânt, mergeţi, este un imperativ. Isus nu spune: «dacă vreţi, dacă aveţi timp», ci: «mer‐ geţi», dar acesta nu e imperativul stăpânului către sclav, ci al prietenului plin de iubire către prieteni şi fraţi. Isus (¼) nu numai că ne trimite, ci ne şi însoţeşte, este mereu alături de noi în această misiune de iubire. A  doua expresie, fără frică, este justificată tocmai de fap‐ tul că Isus însoţeşte pe fiecare, mereu, în misiunea sa şi în acelaşi timp nimeni nu acţionează solitar, ci solidar, în comuniune cu Biserica. Sau, cum afirma papa Ioan Paul al II‐lea: «Nu vă temeţi», expresie repetată de 365 de ori în Biblie, o dată pentru fiecare zi a anului, tocmai fiindcă Dumnezeu e cu noi în toate zilele anului. Iar «ul‐ timul cuvânt»”, spune Sfântul Părinte, “este «pentru a sluji». La începutul psalmului pe care l‐am proclamat sunt aceste cuvinte: «Cântaţi Domnului un cântec nou» (Ps 95,1). Care este acest cântec nou? Nu sunt cuvinte, nu este o melodie, ci este cântecul vieţii voastre, în‐ seamnă a lăsa ca viaţa noastră să se identifice cu aceea a lui Isus, înseamnă a avea sentimentele sale, gându‐ rile sale, acţiunile sale. Şi viaţa lui Isus este o viaţă pentru alţii. Este o viaţă de slujire”.

La liturghia finală, celebrată pe plaja de la Copa‐ cabana, au fost trei milioane de tineri – număr întrecut numai de prezenţa la omilia Fericitului Ioan Paul II la Manila, când au participat peste 5 milioane de persoane.

Acesta este “fenomenul Bergoglio”: promovând tinerii, sprijinindu‐se pe bătrâni, o viaţă de credinţă în bucurie, iubire şi entuziasm, desfăşurată în folosul tu‐ turor, dar mai ales al celor marginalizaţi, în braţele pline de har ale Bisericii.

7-2

Şi, de fapt, ce este papa Francisc?

Spre surprinderea tuturor, papa Francisc “chiar este catolic”: adică, este intransigent în privinţa apărării vieţii, a căsătoriei, a doctrinei privind hirotonirea fe‐ meilor (subliniind7 ca şi papa Ioan Paul II, că “vorbind de puterea sacramentală, ne referim la funcţie şi nu la demnitate sau la sfinţenie”). Este la fel de catolic mai ales în privinţa moralităţii ‐ dar “cine sunt eu ca să judec?” a răspuns reporterilor, arătând că nu orientarea sexuală con‐ tează, ci a‐L căuta cu sinceritate pe Dumnezeu şi militând ca şi copiii adoptaţi în uniunile homosexuale să aibă aceleaşi drepturi spirituale ca orice copil.

Dar mai ales, papa Francisc este iezuit: de aici, accentul pus pe discernământ; pe “gustarea din inte‐ rior a lucrurilor, fiindcă nu ştiinţă multă îmbogăţeşte sufletul”8. Altfel spus, apropierea plină de iubire faţă de întreaga Creaţie, pe care ne îndeamnă s‐o privim prin ochii lui Dumnezeu. Şi, ca un corolar, doreşte “o Bise‐ rica săracă pentru cei săraci”, ieşind din autoreferen‐ ţialitate, mergând la periferiile geografice şi existenţiale ale umanităţii, acolo unde este mai multă sete şi bucurie de/ şi în/ Dumnezeu.

Împlinind un an pe tronul cel mai solemn al lumii, papa Francisc rămâne acelaşi dintotdeauna. La mulţi ani, Sfinte Părinte!

conf. univ. dr. Ecaterina Hanganu 

7-3

Share.

About Author

Leave A Reply